Kosiorkiewicz & Kosiorkiewicz

KANCELARIA NOTARIALNA

Rok założenia 1994

dr Małgorzata
Morelowska-Mamińska

Emerytowany notariusz – zastępca notariusza

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktor prawa. Od 1969 roku wykonująca zawód sędziego w sądach powszechnych, a od 1983 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Powołana na stanowisko notariusza w 1994 roku i od tego czasu do dnia dzisiejszego wykonująca zawód notariusza (od 2013 roku jako emerytowany notariusz – zastępca notariusza). Wieloletni sędzia sądu dyscyplinarnego, wizytator i członek kolegium redakcyjnego „Nowego Przeglądu Notarialnego”.

Krzysztof
Kosiorkiewicz

Notariusz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu aplikacji adwokackiej od 1993 roku wykonujący zawód adwokata. Powołany na stanowisko notariusza w maju 2001 roku i od tego czasu wykonujący zawód notariusza.

Marta
Kosiorkiewicz

Notariusz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Po odbyciu aplikacji i asesury w Izbie Notarialnej w Warszawie powołana na stanowisko notariusza w lutym 2014 roku i od tego czasu wykonująca zawód notariusza.

Działamy od 1994 roku.

Kancelarię w 1994 roku założyła notariusz dr Małgorzata Morelowska-Mamińska, uprzednio przez 25 lat wykonująca zawód sędziego w sądach powszechnych, a ostatnie 11 lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

W 2001 roku pracę w kancelarii rozpoczął jej syn notariusz Krzysztof Kosiorkiewicz, poprzednio przez 10 lat wykonujący zawód adwokata. Od tego momentu kancelaria prowadzona była w formie spółki cywilnej, aż do 2013 roku, kiedy notariusz Małgorzata Morelowska-Mamińska odeszła na emeryturę, pracując jednak nadal (aż do dnia dzisiejszego) w kancelarii w charakterze zastępcy notariusza.

W 2014 roku do spółki z notariuszem Krzysztofem Kosiorkiewiczem przystąpiła jego córka – notariusz Marta Kosiorkiewicz. W takiej formie spółka prowadzona jest do dnia dzisiejszego.

Czynności notarialne

Czynności co do zasady wykonywane są w siedzibie kancelarii notarialnej, natomiast w przypadkach przewidzianych w Prawie o notariacie także poza siedzibą kancelarii.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne
 1. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 2. umowy o podział majątku wspólnego, o dział spadku, zniesienie współwłasności (współużytkowania wieczystego, wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 3. umowy i oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania, hipoteki),
 4. oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz umowy określające sposób zarządu nieruchomością wspólną,
 5. umowy deweloperskie,
 6. umowy przedwstępne,
 7. umowy o dożywocie,
 8. umowy renty,
 9. umowy majątkowe małżeńskie,
 10. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 11. umowy zbycia spadku,
 12. testamenty,
 13. oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku,
 14. pełnomocnictwa,
 15. oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 16. umowy i akty założycielskie spółek prawa handlowego oraz ich zmiany
Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sporządza poświadczenia
 1. własnoręczności podpisu,
 2. zgodności odpisu,
 3. wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 4. daty okazania dokumentu,
 5. pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
Doręcza oświadczenia stron

Doręcza oświadczenia stron, mogące mieć skutki prawne, wskazanej stronie przeciwnej.

Spisuje protokoły

Spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, spisują również protokoły (w tym protokoły dziedziczenia oraz protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu), w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej.

Przyjmuje na przechowanie (depozyt notarialny)

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Inne czynności

– sporządza protesty weksli i czeków,
– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
– sporządza, na żądanie stron, projektyaktów, oświadczeń i innych dokumentów,
– sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

NASZE MOCNE STRONY:

LOKALIZACJA

.

ELASTYCZNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

PROFESJONALIZM

Opłaty

 1. Jako płatnik notariusz oblicza, pobiera od podatnika, tj. strony czynności notarialnej i odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego:
  – podatek od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego,
  – podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.
 2. Za czynności notarialne notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, którego wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237). Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki 23%,
 3. Jeżeli w sporządzonym akcie notarialnym składany został wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i przekazuje ją w ustawowym terminie na rachunek właściwego sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą.

 

Interesuje Cię kalkulacja kosztów?

Chcesz wiedzieć więcej?

Dokumenty

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące planowanej czynności oraz dokumentacji koniecznej do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości, tj. dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu  – wydaną cudzoziemcowi.

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób: osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

 

 

Sprzedaż/darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • przy sprzedaży – cena, sposób i termin jej zapłaty,
 • przy darowiźnie – wartość rynkowa nieruchomości,
 • termin wydania lokalu,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – umowa kredytowa lub oświadczenie banku do wglądu.

 

Sprzedaż/darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta – numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • podstawa nabycia,
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • przy sprzedaży – cena, sposób i termin jej zapłaty,
 • przy darowiźnie – wartość rynkowa prawa do lokalu,
 • termin wydania lokalu,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – umowa kredytowa lub oświadczenie banku do wglądu.
Sprzedaż/darowizna nieruchomości gruntowej/prawa użytkowania wieczystego
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy przedmiotem umowy jest działka/działki, które będą wydzielane do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, zawierające w swej treści adnotacje, że stanowią one podstawę wpisu w księdze wieczystej, zaś w przypadku gdy nieruchomość uległa podziałowi – mapa sytuacyjna wraz z decyzją zatwierdzającą projekt podziału,
 • zwięzły opis zabudowań znajdujących się na gruncie,
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • przy sprzedaży – cena, sposób i termin jej zapłaty,
 • przy darowiźnie – wartość rynkowa przedmiotu umowy,
 • termin wydania nieruchomości,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup – umowa kredytowa lub oświadczenie banku do wglądu.
Ustanowienie hipoteki/służebności
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej,
 • informacja o stanie cywilnym podmiotu ustanawiającego ograniczone prawo rzeczowe,
 • przy ustanawianiu hipoteki – dokument obejmujący w swej treści czynność prawną, z której wynika wierzytelność mająca być zabezpieczona hipotecznie (np. umowa kredytu, pożyczki, sprzedaży itp.),
 • przy ustanawianiu służebności – mapa z zaznaczonym sposobem wykonywania służebności (przebiegiem dojazdu, umiejscowieniem urządzeń przesyłowych itp.).
Umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, względnie informacja o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa (nie dotyczy intercyz przedmałżeńskich).

 

Testament
 • dane osób powołanych do spadku (zapisobierców, wykonawcy testamentu, osób obciążonych obowiązkiem wykonania polecenia) – imiona, nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia lub numer PESEL,
 • przy testamencie z zapisem windykacyjnym lub zwykłym – opis przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości – numer księgi wieczystej).
Pełnomocnictwo
 • dane osobowe pełnomocnika, (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr PESEL, adres zamieszkania),
 • zakres umocowania,
 • przy umocowaniu do zbycia/nabycia/obciążenia lub innej czynności mającej za przedmiot konkretną nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego – numer księgi wieczystej (w przypadku własnościowych spółdzielczych praw do lokali – dane lokalu lub numer księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona).
Dodatkowe dokumenty

Powyższy wykaz podstawowych dokumentów i informacji, wymaganych przy sporządzaniu aktów notarialnych obejmujących najczęściej występujące w praktyce umowy i oświadczenia nie ma charakteru wyczerpującego, gdyż z uwagi na okoliczności konkretnego przypadku może zachodzić konieczność przedstawienia dodatkowych, niewymienionych niżej dokumentów i danych, tak np.:

 • dokument pełnomocnictwa – jeżeli strona działa przez pełnomocnika,
 • wypis umowy majątkowej małżeńskiej – jeżeli nabywca pozostaje w ustroju rozdzielności majątkowej,
 • jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy na podstawie dziedziczenia albo zasiedzenia, a po 31.12.2006 roku także na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności (współużytkowania wieczystego), zachowku bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, koniecznie będzie przedłożenie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, stwierdzającego, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

KANCELARIA NOTARIALNA
Krzysztof Kosiorkiewicz – notariusz
Marta Kosiorkiewicz – notariusz
spółka cywilna
 ul. Boduena 4 lok 9, I piętro
00-011 Warszawa

 22 828 57 61
 22 827 96 55

GODZINY OTWARCIA:
Pon. – Pt. 10:00 – 17:00
Po indywidualnym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza godzinami pracy kancelarii.

nr rach. 25 1020 1013 0000 0802 0313 7007

SIEDZIBA KANCELARII
Siedziba Kancelarii mieści się w ścisłym centrum Warszawy na I piętrze budynku przy ulicy Boduena nr 4, w bramie na przeciwko głównego wejścia do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w bliskim sąsiedztwie Domów Towarowych Centrum na ulicy Marszałkowskiej i Filharmonii Narodowej. Ulica Boduena usytuowana jest pomiędzy ulica Jasną a Placem Powstańców Warszawy, w linii prostej pomiędzy Hotelem Gromada (dawniej Dom Chłopa) a Domem „Pod Orłami”.

Dojazd:
Komunikacja miejską – autobusem, tramwajem, metrem – wszystkimi liniami w kierunku śródmieścia Warszawy.
Samochodem – w razie kłopotów ze znalezieniem miejsca do zaparkowania, polecamy parking podziemny pod hotelem Gromada na Placu Powstańców Warszawy.

KANCELARIA NOTARIALNA
Gabriela Boduena 4 lok 9 I piętro,
00-011 Warszawa

Formularz kontaktowy